คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารกลุ่มกิจกรรมทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น
กรมอนามัย
ระบบข่าวสาร
กลุ่มกิจกรรมทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น
16
มกราคม
2567
16.01.2567
กลุ่มกิจกรรมทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น ได้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับ ”การส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียนแบบองค์รวม (Whole of School Approach)”

วันที่ 15 มกราคม 2567 กลุ่มกิจกรรมทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น ได้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับ ”การส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียนแบบองค์รวม (Whole of School Approach)” ร่วมกับ รศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และคณะ จากศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมหารือการบูรณาการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียนแบบองค์รวม ในโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กและเยาวชนไทย (พ.ศ.2566 - 2573) ทั้งนี้ กลุ่มกิจกรรมทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ และ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) มีการแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในวัยเรียนวัยรุ่น ตามภารกิจของหน่วยงาน โดยได้มีข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน ซึ่งขั้นตอนการดำเนินการถัดไป จะพิจารณาแผนการขับเคลื่อนงานการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียนแบบองค์รวมร่วมกัน

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท